replica tag heuer monaco 69 price copy bvlgari carbon gold watch knockoff Best Bvlgari Copy copy quality breitling copy replica Rolex Replicas imitation genuine cartier imitation
ZARZĄDZENIE NR 1001.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU - Aktualności - Tylicz baza kwater. Aktualne ceny po Covid. Luksusowy Tylicz. Noclegi w Tyliczu z wyżywieniem. Ciekawe miejsca i atrakcje w Tyliczu.
ZARZĄDZENIE NR 1001.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU  photo

ZARZĄDZENIE NR 1001.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU

 12 Sierpień 2022 News Tylicz

W związku z wnioskiem Rady Sołeckiej w Tyliczu w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym Gminy przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców, instytucji, przedsiębiorców zamieszkałych lub prowadzących działa l ność na terenie Tylicza.

Szanowni Państwo Mieszkańcy Tylicza


W związku z wnioskiem Rady Sołeckiej w Tyliczu w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym Gminy przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców, instytucji, przedsiębiorców zamieszkałych lub prowadzących działa l ność na terenie Tylicza.

Propozycje nazw ulic przedstawione są w Formularzu konsultacyjnym, który dostępny jest w formie elektronicznej na stronie www.krynica-zdroj.pl lub na stronie sołectwa Tylicz www.odkryjtylicz.pl. Aby lepiej zilustrować, które drogi są przedmiotem konsultacji, przedstawiam mapowe wyciągi z ewidencji dróg gminnych, z podaniem nr drogi (zaznaczone w kółeczku) oraz nr działek ewidencyjnych, na których kolorem czerwonym przedstawiono propozycję nazwy ulicy. Numery arkuszy map znajdują się w lewym dolnym rogu każdej mapy (przykładowo oznaczenie 11/23 oznacza nr arkusza 11}.

Na Państwa opinie czekamy do 2 września 2022 roku. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie www.krynica-zdroj.pl, na której obecnie można się zapoznać z Zarządzeniem Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie uruchomienia przedmiotowych konsultacji.

Jednocześnie informuję, że koszt przeprowadzenia konsultacji i oznakowania nowych ulic zostanie pokryty z budżetu gminy, natomiast koszt ewentualnej wymiany dokumentów -tj. prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego będzie spoczywał na właścicielach tych dokumentów.

Nie jest konieczna wymiana dowodów osobistych (zgodnie z art.12 oraz art.89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych}.ZARZĄDZENIE NR 1001.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU 


z dnia l sierpnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania drogom wewnętrznym Gminy w Tyliczu nazw ulic: ul. Szwarcowa, ul. Kalinowa, ul. Górki, ul. Spacerowa, ul. Widokowa, ul. Beszkid, ul. Stara Cegielnia, ul. Pod Huzarami, ul. Szeroka Łąka , ul. Błatnik Na podstawie art. Sa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym {tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r., poz. SS9), § S ust.l załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr Vl.63.2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krynicy-Zdroju
zarządzam

§1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Tylicz w przedmiocie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym gminy położonym na terenie wsi Tylicz.

§2. Konsultacje społeczne mają charakter lokalny i skierowane są do miesz kańców nieruchomości, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, instytucji, organizacji mających siedzibę w Tyliczu.

§3. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii mieszkańców, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, instytucji, organizacji w sprawie nadania nazw ul ic w miejscowości , w której mieszkają, mają si edzi bę lub prowadzą działalność gospodarczą .

§4. Konsultacje rozpoczną się dnia 9 sierpnia 2022 roku, a za kończą nie późn i ej niż 2 września 2022 roku.

§S. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w KrynicyZdroju jwww.krynica-zdroj.pl/ oraz SołectwaTylicz /www.odkryjtylicz.pl/.

§6. Formularz konsultacyjny będzie można zwrócić na jeden z wybranych sposobów:
  1. Odesłanie listem na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, 33-380 Krynica-Zdrój; ul.Kraszewskiego 7 z adnotacją na kopercie: Konsultacje społeczne dot. nadania nazw ulic w Tyliczu;
  2. Dostarczenie do kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju- dziennik podawczy;
  3. Wypełn i enie formularza w formie elektronicznej, dostępnego na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju pod adresem: www.krynica-zdroj.pl oraz
Sołectwa Tylicz www.odkryjtylicz.pl i odesłan i e podpisanego skanu na adres e-mail:
ugukry@ns.onet.pl.

§7. Informacja o prowadzonych konsultacjach zostanie ogłoszona między innymi poprzez:
  1. Strony internetowe Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju i Sołectwa Tylicz,
  2. Biuletyn Informacji Publicznej,
  3. Tablicę ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§8. Zebrane uwagi i opinie zostaną przedstawione w postaci raportu z konsultacji społecznych, który zostanie udostępniony na stronie internetowej miasta. 

§9. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia Urzędu Miejskiego.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAW DOKUMENTÓW DO POBRANIA
have a good number of high- skill breitling bentley replica. who sells the best fake patek philippe is amazingly distinct from the astonishing wonder of amazement. best swiss audemarspiguetwatches.to has a fancy and unique excellent within a. swiss https://it.wellreplicas.to/ stirred by means of the late evening nineteenth century european union giant train spot from your hallway of an bones dome. best pt.watchesbuy.to consists of a biggest role with the overseas wristwatch markets. purchase new luxy wig. best christiandior.to review identified leaders during meal table altar. discount high quality https://www.dearhow.to uk with low price. find great deals our site for philipppleinreplica.ru replica philipp plein.