ZARZĄDZENIE NR 1001.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU  photo

ZARZĄDZENIE NR 1001.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU

 12 Sierpień 2022 News Tylicz

W związku z wnioskiem Rady Sołeckiej w Tyliczu w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym Gminy przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców, instytucji, przedsiębiorców zamieszkałych lub prowadzących działa l ność na terenie Tylicza.

Szanowni Państwo Mieszkańcy Tylicza


W związku z wnioskiem Rady Sołeckiej w Tyliczu w sprawie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym Gminy przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne w celu poznania opinii mieszkańców, instytucji, przedsiębiorców zamieszkałych lub prowadzących działa l ność na terenie Tylicza.

Propozycje nazw ulic przedstawione są w Formularzu konsultacyjnym, który dostępny jest w formie elektronicznej na stronie www.krynica-zdroj.pl lub na stronie sołectwa Tylicz www.odkryjtylicz.pl. Aby lepiej zilustrować, które drogi są przedmiotem konsultacji, przedstawiam mapowe wyciągi z ewidencji dróg gminnych, z podaniem nr drogi (zaznaczone w kółeczku) oraz nr działek ewidencyjnych, na których kolorem czerwonym przedstawiono propozycję nazwy ulicy. Numery arkuszy map znajdują się w lewym dolnym rogu każdej mapy (przykładowo oznaczenie 11/23 oznacza nr arkusza 11}.

Na Państwa opinie czekamy do 2 września 2022 roku. Wyniki konsultacji zostaną opublikowane na stronie www.krynica-zdroj.pl, na której obecnie można się zapoznać z Zarządzeniem Burmistrza Krynicy-Zdroju w sprawie uruchomienia przedmiotowych konsultacji.

Jednocześnie informuję, że koszt przeprowadzenia konsultacji i oznakowania nowych ulic zostanie pokryty z budżetu gminy, natomiast koszt ewentualnej wymiany dokumentów -tj. prawa jazdy i dowodu rejestracyjnego będzie spoczywał na właścicielach tych dokumentów.

Nie jest konieczna wymiana dowodów osobistych (zgodnie z art.12 oraz art.89 ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych}.ZARZĄDZENIE NR 1001.2022 BURMISTRZA KRYNICY-ZDROJU 


z dnia l sierpnia 2022 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących nadania drogom wewnętrznym Gminy w Tyliczu nazw ulic: ul. Szwarcowa, ul. Kalinowa, ul. Górki, ul. Spacerowa, ul. Widokowa, ul. Beszkid, ul. Stara Cegielnia, ul. Pod Huzarami, ul. Szeroka Łąka , ul. Błatnik Na podstawie art. Sa ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym {tekst jednolity - Dz.U. z 2022 r., poz. SS9), § S ust.l załącznika do uchwały Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju Nr Vl.63.2019 z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Krynicy-Zdroju
zarządzam

§1. Przeprowadzenie konsultacji społecznych z mieszkańcami wsi Tylicz w przedmiocie nadania nazw ulic drogom wewnętrznym gminy położonym na terenie wsi Tylicz.

§2. Konsultacje społeczne mają charakter lokalny i skierowane są do miesz kańców nieruchomości, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, instytucji, organizacji mających siedzibę w Tyliczu.

§3. Konsultacje społeczne mają na celu zebranie opinii mieszkańców, podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, instytucji, organizacji w sprawie nadania nazw ul ic w miejscowości , w której mieszkają, mają si edzi bę lub prowadzą działalność gospodarczą .

§4. Konsultacje rozpoczną się dnia 9 sierpnia 2022 roku, a za kończą nie późn i ej niż 2 września 2022 roku.

§S. Konsultacje społeczne zostaną przeprowadzone za pośrednictwem formularza konsultacyjnego, dostępnego na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w KrynicyZdroju jwww.krynica-zdroj.pl/ oraz SołectwaTylicz /www.odkryjtylicz.pl/.

§6. Formularz konsultacyjny będzie można zwrócić na jeden z wybranych sposobów:
  1. Odesłanie listem na adres: Urząd Miejski w Krynicy-Zdroju, 33-380 Krynica-Zdrój; ul.Kraszewskiego 7 z adnotacją na kopercie: Konsultacje społeczne dot. nadania nazw ulic w Tyliczu;
  2. Dostarczenie do kancelarii Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju- dziennik podawczy;
  3. Wypełn i enie formularza w formie elektronicznej, dostępnego na stronie internetowej
Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju pod adresem: www.krynica-zdroj.pl oraz
Sołectwa Tylicz www.odkryjtylicz.pl i odesłan i e podpisanego skanu na adres e-mail:
ugukry@ns.onet.pl.

§7. Informacja o prowadzonych konsultacjach zostanie ogłoszona między innymi poprzez:
  1. Strony internetowe Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju i Sołectwa Tylicz,
  2. Biuletyn Informacji Publicznej,
  3. Tablicę ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

§8. Zebrane uwagi i opinie zostaną przedstawione w postaci raportu z konsultacji społecznych, który zostanie udostępniony na stronie internetowej miasta. 

§9. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Inwestycji i Mienia Urzędu Miejskiego.

§10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZESTAW DOKUMENTÓW DO POBRANIA